contact us

Sanskar Sarjan Education Society's

Sanskar Sarjan Education Society's
Dhirajlal Talakchand Sankalchand Shah College of Commerce & Science
&
P.D. Turakhia Junior College of Commerce & Science
Kurar, Malad (E), Mumbai - 400097, Maharashtra.
TEL: Office: (022) 28400214, TELEFAX: (022) 28406334
E-MAIL: admin@sanskarsarjan.org | principal@sanskarsarjan.org
library@sanskarsarjan.org
WEBSITE: www.sanskarsarjan.org

 
     
73816 Times Visited